FEKI Autóalkatrész KFT

Általános Szerződési Feltételek

Webshop útján megrendelést leadó Lakossági Vevők részére

1. Általános rendelkezések

1.1 Hatály

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a FEKI Autóalkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2234 Maglód Beregszász u.1/3 Cégjegyzék szám 13-09-103066 a továbbiakban Feki Autóalkatrész Kft) által forgalmazott termékekre (továbbiakban „Termékek”) vonatkozóan létrejövő azon adásvételi szerződéses jogviszonyokra alkalmazandóak, amelyekben az ún. „Lakossági Vevő” a Feki Autóalkatrész Kft. által üzemeltett webshop-on ad le megrendelést, amelyet a Feki Autóalkatrész Kft. a Vevő által megjelölt üzletben történő személyes átadással , Vagy Futárszolgálattal teljesít a vételár megfizetése fejében.


A jelen ÁSZF alkalmazása szempontjából Lakossági Vevőnek (a továbbiakban úgy is, mint „Vevő”) minősül mindazon személy, aki nem áll semmilyen szállítási, nagykereskedelmi vagy egyéb, Termékek adásvételére vagy szállítására vonatkozó keretszerződés vagy megállapodás alapján a Feki Autóalkatrész Kft.-vel hatályos jogviszonyban, és a Feki Autóalkatrész Kft. által a www.fekiauto.hu internetcímen üzemeltetett internetes vásárlói felületen (a továbbiakban: „Webshop”) regisztrálást és bejelentkezést követően Terméket rendel a Feki Autóalkatrész Kft- től


Nem minősülnek Lakossági Vevőnek, és ezért a jelen ÁSZF helyett külön általános szerződési feltételek irányadók azon külföldi, Közösségen belül honos vásárlókra, akik az ÁFA-törvény 89. § szerint ÁFA-mentesen vásárolnak Termékeket.


A jelen ÁSZF célja, hogy a Lakossági Vevő és a Feki Autóalkatrész Kft. által a Vevő Webshopon tett és visszaigazolt megrendelése alapján létrejövő adásvételi jogviszonyok kereteit (a továbbiakban: „Szerződés”), azon belül pedig a Felek, azaz a Feki Autóalkatrész Kft. és a Lakossági Vevő (a továbbiakban Feki Autóalkatrész Kft. és Vevő úgy is, mint „Fél”, együtt „Felek”) jogait és kötelezettségeit – a közöttük létrejött esetleges eltérő egyedi megállapodás híján – általános jelleggel megállapítsa. Tekintettel arra, hogy a Vevő jogosult szabadon kiválasztani a Feki Autóalkatrész Kft azon telephelyét, amelyen a megrendelt Terméket átvenni kívánja, a Szerződés az adásvétel mellett egy fuvarozási, azaz szolgáltatási elemet is tartalmaz.


Ahol a jelen ÁSZF a Vevőt vagy a Feki Autóalkatrész Kft.-t említi, ott a Vevő vagy a Feki Autóalkatrész Kft. nevében és képviseletében fellépő személyeket, alkalmazottakat, meghatalmazottakat is érteni kell. A Feki Autóalkatrész Kft. nem köteles a Vevő nevében és képviseletében fellépő bármely személy képviseleti jogosultságát vizsgálni. A Vevő nevében esetlegesen álképviselőként eljáró személyek eljárásával kapcsolatos mindennemű felelősségét – ide nem értve a szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetét – a Feki Autóalkatrész Kft kizárja. A Feki Autóalkatrész Kft. különösen kizárja mindennemű felelősségét, ha Vevő bejelentkezési kódjaival bárki visszaél, ide nem értve azt az esetet, ha ez kifejezetten a Feki Autóalkatrész Kft.-nek felróható és jogellenes magatartás következménye1.2 Jelen ÁSZF elfogadása

A Feki Autóalkatrész Kft. a Webshopra történő Vevői regisztrációt és ezzel a Szerződések létrejöttét is csak oly módon teszi lehetővé, ha a Vevő kifejezetten megerősíti a jelen ÁSZF és az ahhoz kapcsolódó Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását. Ezen túl a Vevő, a Webshopra történt regisztráláson felül, a Webshopon leadott bármely megrendelésével kifejezetten elfogadja, hogy azoknak teljesítésére a jelen ÁSZF-ben és az ahhoz kapcsolódó Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglalt rendelkezések irányadóak.


2. Megrendelés

2.1 Megrendelés leadása és visszaigazolása

Vevő megrendelését a Webshop használata útján adhatja a Feki Autóalkatrész Kft. részére a www.fekiauto.hu internetcímen.

Webshop útján tett megrendelés esetén az informatikai rendszer által történő befogadás időpontja minősül a beérkezés időpontjának.

A Feki Autóalkatrész Kft. a Vevő által tett megrendelést lehetőség szerint azonnal feldolgozza, és annak teljesíthetőségét lehetőség szerint a beérkezést követő 3 munkaórán belül e-mail útján visszaigazolja. Amennyiben a Vevő a fenti határidőn belül mégsem kap visszaigazolást, úgy azt úgy kell értelmezni, hogy valamiféle hiba lépett fel – például informatikai hiba merült fel, vagy a Vevő tévesen adta meg e-mail címét, stb. – és a megrendelést a Feki Autóalkatrész Kft. nem fogja teljesíteni. Ismételt rendelés előtt ilyen esetben érdemes a Vevőnek ellenőriznie a függő rendeléseit, kosarát annak érdekében, hogy az indokolatlan kétszeri rendeléseket – amelyekért a Feki Autóalkatrész Kft. felelősséget nem vállal – elkerülje.A visszaigazolást Vevő annak kézhezvételét követően haladéktalanul köteles ellenőrizni és amennyiben az abban szereplő mennyiségi vagy minőségi mutatók eltérnek a Vevő által megrendeltektől, ezt az ellentmondást haladéktalanul köteles közölni a Feki Autóalkatrész Kft.-vel. Ennek elmaradása esetén a Feki Autóalkatrész Kft. mentesül az eltérésből eredő igények és felelősség alól.


2.2 Felelősség kizárások a Webshop tartalmával kapcsolatosan


A Feki Autóalkatrész Kft. a jogszabály adta legszélesebb kereteken belül kizár minden olyan kárigény kapcsán felmerülő felelősséget, amely a Webshop Vevő – illetve Szerződéses jogviszonyra nem lépő potenciális Vevő – által történő felhasználásából ered


Tekintettel arra, hogy a Feki Autóalkatrész Kft. a Webshopban olyan alkatrész-adatbázist és -keresőt működtet, amely olyan Termékeket is tartalmaz, amelyek adott esetben a Feki Autóalkatrész Kft. nem tart raktáron, hanem egyedileg beszerzendők, vagy akár –általában ideiglenes jelleggel, kivételesen – egyedileg sem szerezhetőek be, ezért a Termékek szerepeltetése a Webshopban nem minősül ajánlattételnek – ezért ajánlati kötöttséget sem keletkeztet – és a Feki Autóalkatrész Kft. semmilyen felelősséget nem vállal arra nézve, hogy a Webshopon fellelhető alkatrész ténylegesen megvásárolható


A Feki Autóalkatrész Kft. minden erőfeszítést megtesz a Webshop adatbázisának naprakész és pontos adattartalmáért. A Webshop alkatrész-keresője olyan kényelmi funkciót is tartalmaz, amely bizonyos típusadatok bevitele eredményeképpen kompatibilisnek megjelölt alkatrészeket kínál fel. Mindazonáltal ezen adatok bevitele, helyességük és a felkínált alkatrészek kompatibilitásának leellenőrzése, továbbá az alkatrészek szakszerű beszerelése, üzembe helyezése alapvetően szakértelmet igénylő feladat, így ezek szakértő által történő elvégzését a Feki Autóalkatrész Kft. erősen ajánlja


Fentiekre tekintettel a A Feki Autóalkatrész Kft. mindennemű azzal kapcsolatos felelősségét kizárja, ha a Webshop keresője – kivételesen, elírás vagy technikai hiba okán – téves adatot tartalmaz bármely Termék kompatibilitása, ára, kedvezménye vagy egyéb jellemzője tekintetében. Különösen kizárt minden olyan kártérítési igény tekintetében történő helytállás, amelyet valamely Webshopon vásárolt Termék tévesen megjelölt kompatibilitásából, funkcionalitásából származik.

A megvásárolt Termék kompatibilitásának szakértői ellenőrzését javasoljuk a Termékátvételét követő 8 munkanapon belül elvégeztetni annak érdekében, hogy a kompatibilitás hiánya a jelen ÁSZF 6. pontja alapján az egyes Vevőket megillető elállási jog keretén belül orvosolható legyen. Ennek hiányában Terméket inkompatibilitás alapján kizárólag abban az esetben áll módjában visszavenni, ha bizonyítást nyer, hogy az adatbázis hibájára vezethető vissza az inkompatibilitás.


3. Megrendelések teljesítése, visszamondása

A Vevő a megrendelt Terméket a megrendelés visszaigazolásában megjelölt időpontban, illetve az azt követő 7 munkanapon belül jogosult az általa a megrendelés megtételekor a Webshopon kiválasztott telephelyen személyesen vagy meghatalmazott útján átvenni.

A Feki Autóalkatrész Kft. csak az általa visszaigazolt megrendelések teljesítésére köteles. Vevő a megrendelések visszaigazolásáig, a visszaigazolásnak a Feki Autóalkatrész Kft. által történő elküldéséig jogosult megrendelését megváltoztatni vagy visszamondani

A Vevő a megrendelés leadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Feki Autóalkatrész Kft. – a megrendelés teljesítését megerősítő visszaigazolást követően – a Terméknek a Vevő által megjelölt telephelyre való szállítását, mint szolgáltatást megkezdje, illetve teljesítse.

A Vevő a megrendelés visszaigazolását követően sem köteles a megrendelt terméket átvenni, a megrendelést visszamondhatja, ilyen esetben azonban a Feki Autóalkatrész Kft. jogosult azt a költséget (elsősorban a Vevő által megjelölt telephelyre történő szállítási költség vagy posta költség) a Vevő részére kiszámlázni, amely a megrendelés teljesítése érdekében felmerült, Vevő pedig ezen költségeket a Feki Autóalkatrész Kft. számlája alapján köteles megtéríteni

Amennyiben a megrendelt Termékek beszerzése a Feki Autóalkatrész Kft.-nek fel nem róható módon a visszaigazolás ellenére sem lehetséges, vagy aránytalan költségekkel járna, úgy a Feki Autóalkatrész Kft. mentesül a szállítási kötelezettség alól. Amennyiben a megrendelt termékből a tömeges megrendelések, vagy beszállítói késedelem folytán nem áll rendelkezésre valamennyi megrendelés teljesítéséhez elegendő készlet, a Feki Autóalkatrész Kft. csak a visszaigazolt megrendelések beérkezésének sorrendjében köteles a megrendelések teljesítésére, a raktári készlet erejéig. A Feki Autóalkatrész Kft. köteles a megrendelés teljesítésének jelen bekezdésben szereplő bármely akadályának felmerüléséről a Vevőt megfelelő időben értesíteni és minden tőle elvárható intézkedést megtenni a helyzet rendezése érdekében

4. Vételár, számlázás

A Termékek vételárát a Feki Autóalkatrész Kft. a Webshopban az átadás helyének függvényében esetlegesen változó kedvezménnyel tünteti fel. A Termékek vételára a Megrendelés leadásakor a Webshopban feltüntetett – a Vevő által megjelölt – átvételi telephelyhez kapcsoltan feltüntetett vételár, azt a tényleges átvételig felmerülő esetleges árváltozás nem érinti. A Feki Autóalkatrész Kft. a megrendelés visszaigazolásakor a megrendelt Termékek cikkszámán és megnevezését, valamint az átvétel helyén és időpontján túl a vételárat is köteles e-mail útján visszaigazolni

A Termékek vételára magában foglalja a Vevő által megjelölt telephelyre való szállítás költségeit is Kivéve az estlegesen felmerűlő posta költségeket.

A Feki Autóalkatrész Kft. a teljesített megrendelésekről számlát állít ki és ad át a Termék személyes átadásakor a Vevő részére. Vevő köteles a számlát az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálni és annak megfelelősége esetén a Termék számlán feltüntetett vételárát a Termék átvételével egy időben, készpénzben , forintban kiegyenlíteni.


5. Szavatosság, jótállás, minőségi és mennyiségi kifogások

A Termék átvételekor a Vevő köteles igazolni, a Termék kívülről felismerhető hibáktól és hiányosságoktól mentes, ép csomagolású állapotban történt átvételét, és hogy sort kerített annak mennyiségi megvizsgálására. Az átadott Termékek csomagolásának és mennyiségének ellenőrzése elmulasztásából eredő károkért Vevő felel, a kifogástól mentes átvételt követően Vevő mennyiségi kifogást már nem támaszthat.

Amennyiben az átvétel során a Termékkel kapcsolatban kifogás merül fel, azt a Felek kötelesek jegyzőkönyvben rögzíteni. Ennek elmulasztása Vevő részéről jogvesztéssel jár.

A minőségi kifogások kezelése, szavatossági igények, illetőleg gyártói jótállással kapcsolatos igények teljesítése és a visszáruzás tekintetében a Feki Autóalkatrész Kft. azon telephelyének alkalmazottja köteles eljárni, amely telephelyen a Terméket a Vevő átvette. vagy számára postai úton eljuttatta A szavatossági igényeket Vevő a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jogosult a Feki Autóalkatrész Kft.-vel szemben érvényesíteni. A jótállási igények intézésére az egyes Termékekhez adott jótállási tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

6. Fogyasztó részére biztosított elállási jog

A Feki Autóalkatrész Kft. nem kívánja a távollévők között megkötött szerződésekre vonatkozó, a fogyasztókat védelmező jogszabályi előírásokat megkerülni azzal az érveléssel, hogy a Felek között a Szerződés csak az átvétel időpontjában, azaz nem távollévők között köttetett, ezért a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) alkalmazásában fogyasztói szerződésnek minősülő Szerződésektől a Vevők a Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a termék átvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül, szóban vagy írásban elállhatnak. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postai úton elküldi.

Az elállás feltétele, hogy a Vevő a Terméket sérülésmentesen és működőképesen, az eredeti csomagolással együtt a szóban közölt elállással egyidejűleg, illetve írásban közölt elállás esetén legkésőbb annak közlését követő 30 napon belül adja át azon a telephelyen, ahol azt átvette.

Vagy postai úton visszajuttassa.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevő köteles továbbá – amennyiben erre a Feki Autóalkatrész Kft. számla állítása mellett igényt tart – a Vevő által megjelölt telephelyre történő szállítás igazolt költségét is megtéríteni, tekintettel arra, hogy a szállítás a jelen ÁSZF 3. pontjában foglaltak alapján a Rendelet 5. § a) pontja szerinti szolgáltatásnak minősül, amely – Feki Autóalkatrész Kft. által esetlegesen maradéktalanul teljesített – szolgáltatástól való elállás ezért a Vevőt a Rendelet alapján nem illeti meg. A Vevőt ezeken felül egyéb költség nem terheli, a Feki Autóalkatrész Kft. azonban követelheti a Termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.A Feki Autóalkatrész Kft. köteles a Vevő által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni, amennyiben a Termék visszaadására megfelelő módon addigra sor került.

7. Védett jogok, adatkezelés

A Feki Autóalkatrész Kft. előzetes, írásba foglalt engedélye hiányában a Vevő semmilyen formában nem jogosult a Feki Autóalkatrész Kft. márkanevét, védjegyét, logóját, ábráit és bármely egyéb, a Feki Autóalkatrész Kft. szellemi tulajdonát képező megjelenítést, valamint a Webshophoz kapcsolódó valamennyi védett információt, különösen az Webshopon található adatbázis tartalmát és rendszerezési elveit felhasználni. A Webshopról a Szerződések megkötéséhez, megrendelések megtételéhez szükséges adatokon kívül bármilyen további adatok letöltése, a Webshop részéről vagy egészéről másolat, képlenyomat rögzítése, a Webshop linkjének más honlapokon történő feltüntetése – a Feki Autóalkatrész Kft. előzetes, írásba foglalt engedélye hiányában – a Feki Autóalkatrész Kft. szerzői jogának megsértésének tekinthető és mind szerzői, mind büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Bármilyen, a jelen pont szerint tiltott használat észlelése vagy akár alapos gyanúja esetén a Feki Autóalkatrész Kft. jogosult a Vevő hozzáférését a Webshop különböző tartalmaihoz előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal korlátozni vagy megvonni.Vevő a Webshop használatával kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek és vállalja, hogy megtérít minden kárt, elmaradt hasznot és olyan költséget, ami a kár elhárítása érdekében merült fel, amely abból ered, hogy megadott személyes adatai hibásak.

8. Kapcsolattartás, értesítési kötelezettség

Felek a Szerződések teljesítése során közléseiket és értesítéseiket a Webshop erre kialakított felületén, valamint a Vevő irányába a Vevő által megadott e-mail címre történő, míg a Feki Autóalkatrész Kft. vonatkozásában az alábbi e-mail címre történő elektronikus üzenetküldés útján teszik meg:

fekiauto@freemail.hu

Vevő köteles a Szerződés szempontjából lényeges, a Webshopra történő regisztrálás során megadott adatainak megváltozása esetén azokat a Webshop felületén legkésőbb a változás hatálybalépésétől számított 15 napon belül módosítani.

A Feki Autóalkatrész Kft. köteles a szerződés teljesítését érintő lényeges eseményről – ideértve különösen a teljesítés várható késedelmét, a megrendelt Termék hiányát – a Vevőt megfelelő időben értesíteni.

Egyik Fél sem felelős az interneten keresztül, vagy egyéb elektronikus úton történő, önhibáján kívül helytelen és hiányos adatátvitelért, illetőleg információk késedelmes megérkezéséért.

9. Záró rendelkezések

A Felek egyező akaratából a köztük létrejövő jogviszonynak a Szerződések vagy a jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdéseire a mindenkor hatályos magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztóvédelemről szóló törvény, illetve a Rendelet rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF alkalmazásában az ÁSZF-ben megállapított kifejezések tekintetében – amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik – az egyes szám a többes számnak, a többes szám pedig az egyes számnak megfelelő jelentéssel bír.

Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF, illetőleg a Szerződések kapcsán felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen megkísérlik békés úton, közös megegyezés útján rendezni. A békés vitarendezés sikertelensége esetén a Felek a jelen ÁSZF, illetőleg a Szerződések kapcsán felmerülő jogvita elbírálására arra az esetre, ha a

Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékessége nem állapítható meg a Polgári Perrendtartás (Pp.) általános illetékességi szabályai szerint, úgy a Felek a jelen Szerződésből eredő jogvitájukra hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Arra az esetre, ha a hatályos jogszabályok értelmében a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékességének kikötése megengedett, a Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság illetékességének kikötését hatálytalannak tekintik, és ahelyett, hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződések egyes rendelkezései érvénytelenek, hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének, ez nem érinti a jelen ÁSZF vagy a Szerződések egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályát vagy végrehajthatóságát. A Felek megállapodnak, hogy ilyen esetben kötelesek az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezést az azt tartalmazó ÁSZF vagy Szerződés céljának valamint saját gazdasági céljuknak legmegfelelőbb új rendelkezéssel pótolni.

A Feki Autóalkatrész Kft. által alkalmazott jelen ÁSZF visszavonásig, illetőleg annak módosításáig érvényes. A jelen ÁSZF egységes szerkezetbe foglalt mindenkor hatályos változatát a Feki Autóalkatrész Kft. Webshopján elérhetővé teszi. 

Termékek